Privacy statement

Voorn Mediation, gevestigd aan Geerdinkhof 208, 1103PX te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://voornmediation.nl
Geerdinkhof 208
1103PX Amsterdam
06 476 61 899

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voorn Mediation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of tijdens een mediationtraject.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voornmediation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Mediationdossier
Als je deelneemt aan een mediationtraject bij Voorn Mediation, dan verwerken wij de persoonsgegevens die jij en de andere partij(en) aan de mediator verstrekken. Behalve de bovenstaande gegevens noteert de mediator gegevens die relevant zijn voor het dossier.

Afhankelijk van de situatie kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voorn Mediation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (indien van toepassing)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voorn Mediation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Voorn Mediation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voorn Mediation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Wij bewaren contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact. Je kunt ons ook vragen om deze eerder te verwijderen.
 • Het mediationdossier bewaren we maximaal twee maanden nadat het dossier gesloten is, tenzij er dringende reden is om het dossier langer te bewaren, zoals een verzoek tot het stuiten van de verjaringstermijn of indien de mediator van mening is dat er een gerechtvaardigd belang is het dossier langer te bewaren.
 • Administratieve gegevens, waaronder de facturen en documenten met daarop de namen van de deelnemers aan een mediationtraject bewaren 7 jaar na afloop van het boekjaar om te voldoen aan onze fiscale, wettelijke bewaarplicht.
 • De gegevens over websitebezoekers worden gedurende twee jaar bewaard volgens de standaardinstellingen van Google Analytics. Meer over de privacybescherming van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Voorn Mediation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voorn Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het delen van gegevens in het mediationdossier maken we aparte afspraken in de mediationovereenkomst.

Als jij of een andere partij een klacht indient over een mediationdossier dat bij ons in behandeling is, dan kunnen jouw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uiteraard gaan beide instanties vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voorn Mediation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Voorn Mediation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. In het cookiestatement zie je precies welke cookies we gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Voorn Mediation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voornmediation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maak bij voorkeur gebruik van de app van de Overheid, KopieID.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Voorn Mediation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voorn Mediation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@voornmediation.nl.

Wijzigingen in ons privacystatement
Soms is het noodzakelijk dat wij onze verwerking van persoonsgegevens wijzigen, of dat toepasselijke regelgeving verandert. In dergelijke situaties kunnen wij dit privacystatement aanpassen. Om de hoogte te blijven van de wijze waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, adviseren wij om dit privacystatement regelmatig te bekijken.